MR

Medezeggenschapsraad

Algemeen

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap Scholen (Wms) een Medezeggenschapsraad (MR) instellen. Ook op onze school is er een MR. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school, waarop onze kinderen in de regel 8 jaar doorbrengen. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Wat doet de MR?

Eén van de belangrijkste taken van de MR is het contact met het bestuur te onderhouden, voeling te houden met wat er speelt of gaat spelen op en rond onze school en daar tijdig op in te springen.
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school en over onderwerpen als nieuwbouw en sponsoring.

Hoe gaat de MR te werk?

De MR vergadert ongeveer 1x in de 4 weken. Indien de situatie daar om vraagt, wordt een extra vergadering ingelast. De werkwijze, verkiezingsprocedure, rolverdeling en besluitvorming van de MR zijn uitgebreid vastgelegd in het huishoudelijk reglement MR obs Dubbeldam.


GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Waar de MR een overlegorgaan is voor de school, is de GMR - de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - een overlegorgaan voor alle MR's van openbare scholen in Dordrecht. De MR van onze school wordt door twee MR-leden (1 ouder en 1 leerkracht) vertegenwoordigd in de GMR. De GMR kent een dagelijks bestuur met een voorzitter en onderhoudt veelvuldig contact met het bevoegd gezag.


Wie zitten in de MR?

De MR van obs Dubbeldam bestaat uit 5 ouders en 4 leerkrachten 

Oudergeleding

Beatrice Gilhuis (voorzitter)
Kim Peters (lid GMR)
Michiel Smit
Sanne Holland
Kerstin Alleijn

Personeelsgeleding 

Sytske Drijver (lid GMR)
Marina Geenen
Esmeralda Janssen
Jean Peters

U bent als gast van harte welkom bij het openbare gedeelte van de MR vergadering. U kunt zich hiervoor minimaal een week van tevoren aanmelden. Lid worden of vergadering bijwonen? Als ouder of leerkracht kunt u natuurlijk ook lid worden van de MR. De teamleden kiezen tijdens MR-verkiezingen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.


Contact met de MR

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties hebt kunt de MR mailen: mr.dubbeldam@opod.nl. U kunt hieronder ook het contactformulier invullen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de medezeggenschapsraad basisscholen in het algemeen en de MR van obs Dubbeldam in het bijzonder vindt u hieronder:

Contactformulier MR


Comments